Tag Archives: جوغن دایره ای

نشانه سه جوغن ( حکاکی گرد) در گنج یابی

نشانه سه جوغن ( حکاکی گرد) در گنج یابی

نشانه سه جوغن ( حکاکی گرد) در گنج یابی نشانه های گنج نشانه سه جوغن ( حکاکی گرد) در گنج یابی و دفینه یابی نشانه سه جوغن اگر وجود داشت باید در نظر گرفت شکل قرار گیری این جوغن ها خیلی مهم است . اگر نشانه سه جوغن مخلوط وجود داشت ، جوغن تنها ، و یا حکاکی گرد (جوغن) نزدیک به انتهای تخته سنگ جهت را نشان می دهد . اگر نشانه سه جوغن  به شکل مثلث  درست شده باشند ، به همان اندازه که این را به عنوان نماد مثلث در نظر می گیریم ، باید به عنوان نماد V در نظر بگیریم . در اینجا نشانه سه جوغن را به شکل V در نظر گرفته ، در جهت دهان باز، در هفت تا نه متری  رو بررسی کنید باید مقبره ای وجود داشته باشد ، و یا در این مسافت دنبال سنگی تراشیده شده باشید که اسکنه …

Read More »

نشانه حفاری گرد در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه حفاری گرد در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه حفاری گرد در گنج یابی و دفینه یابی نشانه های گنج نشانه حکاکی گرد( جوغن ) نشانه حفاری گرد ، از عنصر هایی است که بیان کننده قبر است در گنج یابی ، حکاکی های گرد : هر حکاکی بیان کننده یک مزار است ، معمولا قبر ها در پنج متری حکاکی گرد کاوش می شود. احتمال این هم هست که قبر مورد نظر شما خالی باشد . اگر یک حکاکی گرد بزرگی ( جوغن ) وجود داشته و در اطراف آن حکاکی های کوچکی باشد ، اندازه بین حکاکی بزرگ و حکاکی کوچک اندازه گیری می شود . در جهت حکاکی کوچک ، با در نظر گرفتن هر سانت به منزله یک قدم ، حرکت می کنیم. قبری که در جستجویش هستید در همانجا قرار دارد  . نشانه حکاکی گرد کوچک و باعمق کم ، به معنای مقبره  و حکاکی های بزرگ به معنای انبار زیرزمینی می باشد …

Read More »
Call Now Button